МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ"

 

Курс

Дати за консултации

Дати за изпити

Редовна сесия

Поправителна сесия

I курс

     
 1. Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”

 2. Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” - Каталози и ресурси

 3. Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” - Полези адреси в Интернет

 4. Машини за търсене

 5. Виртуални библиотеки, указатели, портали

 6. Виртуална справочна библиотека

 7. Електронни текстове на свободен достъп

 8. Електронни ресурси на свободен достъп по социални и хуманитарни науки

 9. НАЦИД - Национален център за информация и документация

 10. НАЦИД - Гаид индекс / Виртуална библиотека / Библиотеките по света

 11. Народна библиотека „Иван Вазов” - Пловдив

 12. Българска академия на науките

 13. Фонд „Научни изследвания” на МОМН

 14. Институт за пазарна икономика

 15. Икономическа библиотека на Институт за пазарна икономика и Българска макроикономическа асоциация

 16. Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”

 17. Библиотека на Университет за национално и световно стопанство

 18. Библиотека на Нов Български университет

 19. Библиотека на Икономически университет - Варна

 20. Издателство „Наука и икономика” - Икономически университет - Варна

 21. Академична библиотека на СА „Д. А. Ценов” - Свищов

 22. Електронна библиотека на СА „Д. А. Ценов” - Свищов

 23. Библиотека „Стопански свят” на СА „Д. А. Ценов” - Свищов

 24. Библиотека на ПУ „Паисий Хилендарски”

 25. Електронен каталог на библиотеката на Аграрен университет - Пловдив

 26. Библиотека на ВСУ „Черноризец Храбър”

 27. Библиотека на Бургаски свободен университет

 28. Университетска библиотека на Югозападен университет „Неофит Рилски”

 29. Science Direct

 30. Scopus

 31. Elsevier

 32. ProQuest

 33. Web of Knowledge

 34. Research Analytics

 35. Google Books

 36. Google Scholar

 37. Encyclopedia Britannica

 38. Encyclopedia of Earth

 39. WIT Press

 40. World Public Library

 41. ebrary

 42. Academic Search Complete

 43. Academic Journals

 44. Global Market

 45. ISI Emerging Markets

 46. Emerald

 47. SpringerLink

 48. Wiley Online Library

 49. Directory of Open Access Journals

 50. BOFIT - The Bank of Finland Institute for Economies of Transition

 51. ECLAS - European Commission Libraries Catalogue

 52. Electronic Journals Library - University Library of Regensburg

 53. Access to European Union law

 54. Education Resources Information Center

 55. HighWire Stanford University

 56. UNESCO Index Translationum

 57. KVK - Karlsruher Virtueller Katalog

 58. Research Gate

 59. United Nations Bibliographic Information System

 60. Scientific Electronic Library Online

 61. Scientific Journals International

 62. World Digital Library

 63. WorldCat

 64. Questia Public Domain

 65. РУБРИКОН - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета

 66. ИНТЕГРУМ - Экономическая безопасность бизнеса. Управление рисками. Мониторинг

 67. SCIRUS

 68. Science Research

 69. ERIC - Education Resource Information Center

 70. RePEc (Research Papers in Economics)

 71. International Network INASP

 72. Wageningen UR Digital library

 73. EBSCO

 74. Academic Journals Database

 75. Directory of open access journals

 76. Европейска комисия, Регионална политика, Inforegio - Списание „Панорама” - Тримесечното списание на участниците в политиката за регионално развитие

 77. Science Daily

 78. Regional and business studies Journal, Kaposvar University, Faculty of Economic Science

 79. International Journal of Economic Practices and Theories

 80. International Journal of Business and Management

 81. Research paper collection, Malopolska school of economics in Tarnow

 82. Balkan Journal of Social Sciences

С Протокол № 8 / 25.09.2015 г. Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) даде положителна оценка на средата за дистанционно обучение в Технически университет - Габрово със срок на валидност до следващата институционална акредитация:

 

Записването на студенти се извършва във факултетна канцелария на факултет „Стопански”, сграда "РЕКТОРАТ" на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО 
на адрес "Хаджи Димитър" № 4, кабинет 3125 в периода 1.09.2017 г. – 29.09.2017 г.

ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 1. Комплект документи за записване на новоприети студенти (по образец). Купува се от книжарницата в сграда Ректорат;
 2. Квитанция за внесената семестриална такса за обучение;
 3. Документ за платена такса за кандидатстване (25 лева) в офиса на Банка ДСК в сграда Ректорат на ТУ-габрово;
 4. Диплома оригинал и копие  за завършено висше образование;
 5. Лична карта /която след проверка се връща на студента/;
 6. Четири снимки – с формат за паспорт;
 7. Нотариално заверен документ при промяна на имената;
 8. Медицинско удостоверение и Удостоверение от районното психиатрично диспансерно заведение от постоянното местожител­ство на сту­ден­та.
 9. Възстановяващите студентски права представят документ за вне­се­на семестриална такса за обучение.

За всички въпроси, свързани с кандидатстване, записване и обучение, можете да се обръщате на тел.
066 827 515 – факултетна канцелария на факултет „Стопански”;
066 827 539 – организатор учебна дейност на катедра „Мениджмънт”;
066 827 542 – ръководител на магистърската програма;
066 827 278 – технически организатор на Центъра за електронно и дистанционно обучение.

Дистанционното обучение, осъществявано от ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО се извършва въз основа на следните нормативни документи:
 
 
 1. Закон за висшето образование

 2. Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища.

 3. Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист”.

 4. Наредба № 21 за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища.

 5. Правилник за устройството и дейността на Центъра за електронно и дистанционно обучение в Технически университет – Габрово

 6. Правилник за организиране и провеждане на дистанционна форма на обучение в Технически университет – Габрово


  Други материали

Справочник за организацията на достъпа до информационните ресурси на системата за дистанционна форма на обучение на Технически университет - Габрово

Справочник на информационните ресурси на системата за дистанционна форма на обучение на Технически университет - Габрово

- Справочник за потребители (обучаеми) за работа с интегрираната Университетска информационна система - УИС

- Справочник за потребители (обучаеми) за работа с платформата за дистанционно обучение - Moodle

- Справочник за потребители за работа с интернет страницата на Центъра за дистанционно и електронно обучение (ЦЕДО)