Специалност: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
Магистърска програма: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Област на висше образование: СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ /шифър 3/
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ /шифър 3.7/
Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Форма на обучение: ДИСТАНЦИОННА
Продължителност на обучение: 2 /ДВА/ СЕМЕСТЪРА

 

Учебни дисциплини Форми на контрол Курсова работа Аудиторна заетост Вид дисци­плина ECTS кредити О/А
И ТО лекции сем. лаб. общо
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I семестър                    
1. Въведение в управлението на проекти И     30 15 0 45 3 5/1,7
2. Методологии в управлението на проекти И     30 15 0 45 3 5/1,7
3. Планиране на проекта И     30 30 0 60 3 5/2,2
4. Финансиране на проекти И     30 15 0 45 3 5/1,7
5. Управление на проектния риск И     30 30 0 60 3 5/2,2
6.1 Социални компетенции в междукултурна среда И     30 15 0 45 И 5/1,7
6.2 Социалната икономика в европейски мащаб
  Управление на промяната (И)     (30) (15) (0) (45) (Ф) (5/1,7)
  I курс, I семестър 6 И     180 120 0 300   30/11,2
II семестър                    
7. Инвестиционно проектиране, оценяване и внедряване на проекти И     30 30 0 60 3 5/2,2
8.1 Екологични стандарти в ЕС И     20 30 0 50 И 4/1,9
8.2 Оценка на проекти за въздействие върху околната среда
9.1 Проектиране на производствени процеси И     20 30 0 50 И 4/1,9
9.2 Информационни системи в управлението на проекти
  Преддипломна практика             (60)   2/0
  Магистърска теза                 15
  I курс, II семестър 3 И     70 90 0 160   30/6,0
  ОБЩО 9 И     250 210 0 460   60/17,2


ПРИЕТИ ОЗНАЧЕНИЯ
3 - задължителни учебни дисциплини
И - избираеми учебни дисциплини
Ф - факултативни учебни дисциплини
О - общ брой кредити
А - аудиторна заетост
УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ
вид брой часове %
3 6 315 68,48
И 3 145 31,52
ОБЩО   460 100
Ф 1 45