Квалификационна характеристика

 

Специалност: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
Магистърска програма: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Област на висше образование: СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ /шифър 3/
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ /шифър 3.7/
Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 

АНОТАЦИЯ

Образователната цел на магистърската програма „Управление на проекти” е подготовката на конкурентноспособни специалисти за управление на проекти в условията на съвременната глобализация, съобразена с европейските стандарти и опит в тази област. Обучаваните студенти изучават научно-методичния инструментариум в мениджмънта на проекти. Дисциплините са систематично подбрани, съгласно фундаменталните задачи на мениджмънта: да управляват процесите на разработване и внедряване на проекти, да управляват хората (екипа), да управляват бюджета, времето и риска за проекта. Учебните програми по съдържание включват основно темите за необходимост, приложимост, полезност и за икономически ценности на създавания проект в съвременни условия Магистърската програма позволява запознаване с основните положения в работата на проектните мениджъри, координаторите и членовете на екипите на проектите. Тя съответства на предизвикателствата в социално-икономическата практика и отговаря на съвременните тенденции в развитието на висшето образование. Завършилите магистърската програма „Управление на проекти” с придобитите знания, умения и компетенции ще могат да реализират промените чрез проекти, да идентифицират проблеми, да дискутират, да поставят и постигат цели, да мотивират за непрекъснато обучение в областта на управлението на проекти.

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Магистърската програма „Управление на проекти” подготвя квалифицирани кадри за работа по проблемите на мениджмънта на проекти. Завършилите получават знания и умения за иницииране на проекти, за осъществяване на непосредствена организаторска и управленска дейност на екипа, за планиране на дейности и осигуряване на необходимите ресурси, за мониторинг и контрол на проектните дейности. Това ще провокира нагласа за инициатива и мотивация за разработване на собствени проекти.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТА

В процеса на обучение се придобиват както знания от фундаментален характер в сферата на проектите, така и значителни по обем съвременни управленски знания за методите и механизмите в тази област. Обучението включва задължителни теоретични и практико-приложни дисциплини.

Обучаваните студенти в магистърската програма получават компетенции за:

 • идентифициране на конкретни проблеми на бизнес организациите и обществото и готовност за тяхното разрешаване чрез проекти;
 • разработване на проекти с оценка на риска за тяхното внедряване, с разработен бюджет и избор на финансиращи програми;
 • организиране и управление на необходимите ресурси, на проектния екип и отношенията със заинтересованите страни по проекта;
 • планиране на проектните дейности с използването на съвременни информационни системи;
 • оценяване на проекти във връзка въздействието им върху околната среда.
 • Подготовката на студенти използва методологията на световно признатите институции в областта на мениджмънта на проекти – Института по управление на проекти на САЩ (Project Management Institute – PMI), Европейската асоциация по управление на проекти (International Project Management Association – IPMA), Британския стандарт PRINCE2 (Projects In Controlled Environment), Стандартите за управление на проекти на системата ISO и др., чрез която те придобиват специализиращи знания и умения, свързани с управлението на процесите в проекта.

 

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите магистърската програма придобиват професионална квалификация “магистър по управление на проекти” и могат да се реализират:

 • в организации от различни сектори като: ръководители в управленската йерархия, аналитични специалисти по разработване на иновационни, технически, технологични и управленски проекти;
 • в екипи за създаване, оценяване и внедряване на инвестиционни проекти;
 • в предприятия за собствен бизнес като инициатори и ръководители на проекти за усвояване на предоставени благоприятни възможности за външно финансиране;
 • в експертни екипи за извършване на консултантска дейност и оценяване на проектни разработки;
 • в екипи за разработване на научно-изследователски и международни проекти, свързани с усъвършенстване на мениджмънта, конкурентноспособността и човешките ресурси.