1. УВОД

Технически университет-Габрово (ТУ-Габрово) е наследник и духовен продължител на идеите на народните будители, създали в Габрово първото светско училище. В този престижен образователен и научен център с половин-вековна история, се обучават над 5000 студенти, между тях и чуждестранни студенти.

Технически университет-Габрово предлага обучение във всички образователно-квалификационни степени (ОКС) на висшето образование: „професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър” и в образователна и научна степен „доктор”.

Гаранция за качеството на обучение са:

 • акредитацията на Университета от Националната агенция за оценяване и акредитация за обучение на студенти и докторанти;
 • Системата за управление на качеството на обучението, научните изследвания и академичния състав, която е сертифицираната по ISO 9001:2000 и ISO 9001:2008;
 • акредитацията на Университета от Международното сдружение по инженерна педагогика IGIP
 • акредитацията на Университета от Европейската професионална асоциация за инженери FEANI.

Технически университет - Габрово разполага с шест учебни корпуса:

 • Корпус №1 – в него е съсредоточено обучението на студентите по общообразователните дисциплини;
 • Корпус №2 и Корпус №2А – в близост се намира и най-голямата лекционна зала на Университета – зала Аула;
 • Корпус №3 – в него е съсредоточено ръководството на Университета (Ректор, трима зам.-ректори, главен секретар), административните служби (счетоводни, финансови, организация на учебния процес, административно-стопанска дейност и др.). Тук се намира и офисът на Студентски съвет.
 • Корпус №4 (Сграда „Университетска библиотека”) – това е мястото, където може да се намери, вземе и прочете необходимата учебна и друга литература, да се ползват компютри в Интернет-залата, както и информация от Университетския кариерен център;
 • Корпус №5 – с разположени лабораторни зали;
 • Корпус №6 – в него е разположен факултет „Стопански” на Университета, студентско общежитие и студентски стол.

Всяка учебна зала, лаборатория, преподавателски кабинет или административна канцелария в съответните корпуси има номер, който се формира от 4 цифри: първата е номерът на Корпуса, втората – номерът на етажа, а последните две – поредният номер на стаята на съответния етаж.

Например: зала 1116 се намира в Корпус №1, на първия етаж, с пореден номер на стаята – 16.

В структурата на Технически университет-Габрово са включени три факултета, Департамент за езиково и специализирано обучение (ДЕСО) и Технически колеж – гр. Ловеч.

Обучението се извършва от 184 висококвалифицирани преподаватели, по специалности от осем акредитирани професионални направления в общо 16 катедри (Таблица №1).

Таблица 1

Факултет

Катедра

 

Къде се намира

Електротехника и електроника

(Ф ЕЕ)

Автоматика, информационна и управляваща техника (АИУТ)

Корпус №3

Електроника (Е)

Корпус №2

Електроснабдяване и електрообзавеждане (ЕЕ)

Корпус №2

Компютърни системи и технологии (КСТ)

Корпус №3

Комуникационна техника и технологии (КТТ)

Корпус №2

Основи на електрониката и електроенергетиката (ОЕЕ)

Корпус №1

Машиностроене и

уредостроене (Ф МУ)

Енергийна техника (ЕТ)

Корпус №1

Машиностроителна техника и технологии (МТТ)

Корпус №6

Индустриален дизайн и текстилна техника (ИДТТ)

Корпус №1 и

Корпус №2

Машиностроене и уредостроене (МУ)

Корпус №2

Техническа механика (ТМ)

Корпус №1

Стопански

(ФС)

Математика

Корпус №1

Мениджмънт

Корпус №6

Приложна информатика (ПИ)

Корпус №6

Социални и стопански науки (ССН)

Корпус №1 и

Корпус №6

Физика, химия и екология (ФХЕ)

Корпус №1

Департамент за езиково и

специализирано обучение (ДЕСО)

Езиково обучение

Корпус №1

Физическо възпитание и спорт

Корпус №2

 

Обучението в Университета се подпомага и от следните звена: Университетски център за научни изследвания и технологии, Университетски център за информационни системи и технологии, Център за следдипломна квалификация и Център за професионално обучение, Университетски център за международни и национални програми и проекти, Център за електронно и дистанционно обучение, Университетски кариерен център, Университетска библиотека. Те предлагат възможности за допълнително обучение и професионална квалификация, за практика и обучение в чуждестранните университети – партньори на ТУ – Габрово, а също и за бъдеща професионална реализация.

През годините на обучение в Университета са на разположение:

 • Четири реномирани общежития: общежитие „Баждар” (в близост до Корпус №2); общежитие „Сирмани” (в близост до Корпуси №1, №2, №5 и №6), общежитие „Партийна школа” (Корпус №6) и общежитие – кв. Трендафила.
 • Студентски стол, разположен в Корпус №6.

Полезна информация за всеки студент по време на обучението относно цялостната дейност на Технически университет-Габрово може да се намери на официалния сайт на Университета (http://www.tugab.bg) и в Университетската информационна система ( http://umis.tugab.bg/media_umis.html).

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТА

Студентите имат равни права . Единствен критерий за оценка на тяхната дейност и ползване на стимули е успехът, показан в процеса на обучението.

Освен установените в Конституцията и законите на Република България права, всеки студент от Университета има право:

 • да получи образование и професионална квалификация, съобразно учебния план и държавните изисквания и като се следват съвременните достижения в съответната научна област;
 • да изучава всички предвидени в съответната специалност учебни дисциплини;
 • да избира свободно избираеми и факултативни учебни дисциплини и преподаватели по паралелни учебни курсове;
 • да получава помощ от преподавателите (професори, доценти и асистенти) за усвояване на научните знания;
 • да ползва за обучението си материалната и информационната база на Университета;
 • да участва в научноизследователска дейност, съобразно равнището на научната си подготовка;
 • да ползва местата за отдих, спорт и туризъм на Университета по установения за това ред, както и безплатна медицинска помощ и ка­чествено административно обслужване в Университета;
 • да изразява мнение относно качеството на учебния процес по установен от Академичния съвет, ред;
 • да избира и да бъде избиран в органите на управление на Университета и неговите структурни звена в предвидените в закона и в правилниците случаи.

Студентът има право на защита на своите права по установения в закона ред. Не се допуска налагане на санкциониращи мерки по отношение на студент, който законосъобразно е упражнил свое право.

Всеки студент в Университета е длъжен:

 • да присъства редовно и да участва активно в задължителните форми на учебни занятия, съгласно учебния план и учебните програми;
 • да подготвя задълбочено и да полага в определените срокове своите изпити и да изпълнява другите си задължения съгласно учебния план;
 • да спазва установените правила за поведение и вътрешен ред в Университета;
 • да се отнася с уважение към преподавателите, административното ръководство, работниците и служителите от помощния персонал и останалите студенти;
 • да допринася със своята подготовка и гражданско поведение за опазване на доброто име и за издигане на престижа и научния авторитет на Университета;
 • да спазва правилата на добрите нрави и академичната етика на територията на Университета;
 • да изпълнява други задължения, установени в закон и вътрешните актове на Университета;
 • да познава Правилника за организация на учебната дейност (ПОУД) на ТУ-Габрово, който се намира в сайта на ТУ-Габрово в рубриката „Кандидат-студенти”.

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дистанционната форма на обучение (ДФО) е равностойна на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния план, придобивания брой образователни кредити и диплома за завършена образователно - квалификационна степен.

Обучението в дистанционна форма се провежда в съответствие с Правилника за организиране и провеждане на дистанционна форма на обучение и Правилника за организация на учебната дейност.

Учебно-методичното осигуряване на учебния процес се осъществява от основните звена (факултети „Електротехника и електроника”, „Машиностроене и уредостроене” и „Стопански”), а техническото и технологичното осигуряване на учебния процес – от Центъра за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО).

В рамките на първия присъствен период ЦЕДО организира встъпителен курс за запознаване на новоприетите студенти с технологията за осъществяване на интерактивната връзка между студентите и преподавателите и организацията на достъпа до информационните ресурси.

На всеки новозаписан студент се предоставя достъп до виртуалната учебна платформа и инструкциите за работа с нея - http://dmoodle.tugab.bg.

Обучението на студентите в ДФО се провежда чрез:

 • лекционни курсове, курсови работи и проекти, учебни материали и ресурси за самоподготовка, базирани във виртуална учебна платформа;
 • присъствени лекции, семинарни и лабораторни упражнения, предвидени по учебен план, с общ хорариум 25% от хорариума за редовна форма на обучение;
 • практическа подготовка;
 • консултации и организирана извън аудиторна ра­бота в рамките на самоподготовката на студента от ДФО;
 • разработване и защита на дипломни работи или провеждане на държавни изпити.
 • В зависимост от спецификата на специалността и потребностите на обучаваните при провеждането на ДФО се включат присъствени периоди, които не могат да надвишават 30 процента от аудиторната заетост, предвидена в учебния план за редовната форма на обучение по дадената специалност.

Обучението в дистанционната форма се провежда по индивидуален учебен график за дисциплината, разработен от водещия преподавател и публикуван в Уеб базираната система за ДФО, включващ темите и периодите за работа по разделите, сроковете за провеждането на учебните задачи и тестовете, времето за индивидуални и групови консултации, сроковете за предаване на курсовите работи и проекти и поставяне на оценка за работа през семестъра.

Възлагането и контролът на самоподготовката са задължителни по всички дисциплини и се извършва от водещия преподавател чрез уеб базираната система за ДФО.

Консултациите на територията на ТУ-Габрово се планират в размер на 4 часа седмично, като времето за провеждането им се обявява в катедрата.

Консултациите он-лайн се планират в индивидуалния учебен график на дисциплината и публикуват в уеб базираната система за ДФО.

Организацията и провеждането на практическото обучение на студентите в ДФО се регламентират с Правила за практическо обучение в ТУ-Габрово.

Проверката и оценката на знанията на студентите се извършват в съответствие с формите, предвидени в учебните планове и програми, съгласно Правилата за оценяване знанията и уменията на студентите от ТУ-Габрово.

Основната форма за оценяване на знанията е писмен изпит , който се провежда в звената на ТУ-Габрово или в такива, оторизирани от него, като са осигурени контрол и прозрачност на изпитните процедури. При оформяне на окончателната оценка се отчита оценката за работа през семестъра в уеб базираната система. Крайната оценка се публикува в Университетската информационна система.

Студент, който не е получил по дадена учебна дисциплина оценка за работа през семестъра в уеб базираната система не се допуска до изпит до получаване на такава, но може да се явява на изпитите по останалите дисциплини.

Изпитите се провеждат през редовни, поправителни и ликвидационни сесии, определени в Графика на учебния процес в ДФО.

Системата за оценяване в ТУ-Габрово е шестобална и съответства на следната скала по Европейската система за натрупване и трансфер на кредити:

Вид оценка

ЕСТS скала

Отличен 6

A (6,00 – 5,50)

Много добър 5

В (5,49 – 4,50)

Добър 4

С (4,49 – 3,50)

Среден 3

D(3,49-3,25)

E (3,24-2,50)

Слаб 2

FX (2,50 – ,00)

F – не се присъжда

 

Записването на учебна година се извършва след успешно полагане на всички семестриални изпити, проекти и проведено практическо обучение от предходната учебна година.

Обучението в ДФО завършва със защита на дипломна работа или държавен изпит по реда на Правилника за организация на учебната дейност в ТУ-Габрово.

В ДФО се предвижда обучение на лица със специални образователни потребности или в неравностойно положение.

Всички въпроси, отнасящи се до контрола на студентското състояние, административното обслужване, оценяването на знанията, преминаването в по-горен курс, преместването в друга форма на обучение, специалност или друго висше училище, обучение по допълнителна специалност или по индивидуален учебен план за студентите, обучаващи се в ДФО, се решават съгласно изискванията на Правилника за организация на учебната дейност на ТУ-Габрово.

Таксите за обучение се определят съгласно държавните нормативни документи и решение на Академичния съвет на ТУ-Габрово.

Екипът , провеждащ и осигуряващ обучението по дадена специалност, включва :

 • ръководител, определен с решение на съвета на основното звено да организира учебния процес и да осъществява оперативната връзка с ЦЕДО;
 • научно-преподавателски състав, определен с решение на съвета на основното звено да провежда обучението в ДФО;
 • екип, отговарящ за осигуряването на комуникацията и поддържането на техническите средства.

Дистанционното обучение на студентите по специалности в ОКС се извършва по утвърдена учебна документация – учебен план и учебни програми.

Учебният план е основен документ, по който се осъществява обучението в съответната специалност и образователно-квалификационна степен и съдържа: наименование на специалността, степента на висше образование, професионалната квалификация и направление, форма и срок на обучение, учебни дисциплини с хорариум за всяка от тях по семестри, форми на контрол и практическо обучение, общ хорариум, ЕСТS кредити за всяка дисциплина, общо за степента и начин на приключване на обучението.

Учебният план на специалност в дистанционна форма на обучение се формира от три групи дисциплини и проекти за всеки от семестрите: задължителни учебни дисциплини и проекти, избираеми дисциплини и проекти, факултативни дисциплини, формиращи общо 30 кредита на семестър.

Кредитите са цифрово изражение на студентската заетост – аудиторна и извънаудиторна, която е необходима за усвояване на определени знания и умения по съответната учебна дисциплина. Учебните планове на всички специалности от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” са разработени в хартиен и електронен вид и се намират във факултетните канцеларии, профилиращите катедри и на сайта на ТУ-Габрово в рубриката ECTK-пакет: http://www.tugab.bg/bg/eskt-paket.

Списъкът на всички учебни дисциплини по специалности за ДФО се публикува от ЦЕДО. Всяка от учебните дисциплини притежава индивидуален код, брой часове и брой кредити.

Не по-малко от 75 процента от учебното съдържание по учебен план е осигурено с учебни материали и ресурси за самоподготовка, предназначени за дистанционно обучение, съгласно изискванията на Наредбата за държавните изисквания за организиране на ДФО във висшите училища.

Учебната програма е конкретна за всяка учебна дисциплина от учебния план на специалността. Тя е изградена на модулен принцип. Съдържа темите на лекционния курс и на семинарните и/или на лабораторните упражнения, примерни теми за разработване на курсова работа, задължителна и препоръчителна литература по дисциплината, форма и начин на приключване на семестъра. Към всяка учебна програма е разработена характеристика на дисциплината с предвидените по учебен план кредити, форми на извънаудиторна заетост и необходими средства за преподаване.

Учебните материали и ресурси за ДФО се разработват в съответствие с чл.9 от Наредбата за държавните изисквания за организиране на ДФО във ВУ, Правилата за разработка и Критериите за съдържанието на електронни материали и ресурси за ДФО в ТУ-Габрово.

Не по-малко от 75 процента от подготвените учебните материали и ресурси за самоподготовка са в съответствие с изискванията за достигане на трето и/или четвърто технологично равнище, съгласно изискванията на Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционната форма на обучение във висшите училища.

4. АКАДЕМИЧНА ЕТИКА

Всеки университет има своите възпитаници и е призван да се грижи за тяхното интелектуално, морално и професионално израстване.

Политика в дейността на Технически университет-Габрово е да работи за непрекъснато утвърждаване на основните ценности – доверие, лоялност, уважение, отговорност, дисциплина, прозрачност, инициативност, толерантност, дълготрайни отношения.

Поведението на всеки студент трябва да бъде съобразено с етичните правила на взаимоотношения в Университета.

Отношение към Технически университет-Габрово

 • С поведението в и извън Университета да не се уронва името на Университета и да се издига неговият имидж в страната и в чужбина чрез учебната и научноизследователската работа, чрез участия в спортната дейност и в състезанията за придобити знания и умения.
 • Да се спазват правилата, утвърдени в Университета.

Отношение към учебния процес

 • Отговорност и дисциплина при усвояване на знанията.
 • Самоконтрол и учене през семестъра.
 • Концентрация при усвояване на учебния материал, уважение към преподаватели и състуденти по време на учебните занятия.
 • Подготовка и достойно явяване на изпити.

Отношение към преподаватели и административен персонал

 • Възприето обръщение към преподавател – съобразно заеманата академична длъжност „асистент”; „главен асистент”; „доцент”; „професор” или съобразно придобитата образователна и научна степен „доктор”; научна степен „доктор на науките”.
 • Уважение и отговорно отношение към поставените задачи от преподавателя.
 • Уважение към административния персонал.

Отношение между студенти

 • Всеки състудент е бъдещ колега – специалист в деловата среда.
 • Възприето обръщение към състудент – „колега”.
 • Коректни и толерантни взаимоотношения.
 • Недискриминиращо отношение по пол, възраст, етнос, ре­ли­гия, сексуална ориентация и физически особености.

5. БИБЛИОТЕКА

Библиотеката на Технически университет-Габрово се намира в самостоятелна новоизградена сграда в близост до Сграда „Ректорат”. Разполага с над 35 компютърни работни места за свободен достъп, с две читални зали с по 20 читателски места, заемна служба, копирен център, зала за дистанционно обучение.

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ в библиотеката са необходими:

 • 2 снимки;
 • студентска книжка;
 • документ за самоличност.

Регистрацията се извършва в „Заемна служба” на І-ви етаж.

Студентите на ТУ-Габрово ползват библиотеката БЕЗПЛАТНО.

Компютърните зали на УБ разполагат с 45 компютърни работни места и дават възможност за:

 • Интернет достъп
 • Достъп до пълнотекстови бази данни с научна информация:
  • SciVerse® Science Direct® - платформа с научна пълнотекстова база данни в областите: Физически и инженерни науки, Социални науки и хуманитаристика и др.
  • SciVerse® Scopus® - осигурявайки широко ин­тер­ди­сци­пли­нар­но покритие.
  • WEB OF KNOWLEDGE информационна платформа на, която включва множество мултидисциплинарни бази данни .
 • Достъп до софтуерни продукти
 • · Ползване на електронни носители на информация към книги и списания
 • Текстообработка
 • Правно-информационната система - APIS
 • Запис на електронен носител
 • Разпечатване на черно - бял принтер до формат А3
 • Разпечатване на цветен лазерен принтер формат А4
 • Черно - бяло копиране до формат А3
 • Сканиране
 • IP POINT – Информационно-консултативен център в областта на закрилата на индустриалната собственост, който предоставя актуална информация в областта на индустриалната собственост.