Дистанционното обучение, осъществявано от ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО се извършва въз основа на следните нормативни документи:
 
 
  1. Закон за висшето образование

  2. Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища.

  3. Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист”.

  4. Наредба № 21 за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища.

  5. Правилник за устройството и дейността на Центъра за електронно и дистанционно обучение в Технически университет – Габрово

  6. Правилник за организиране и провеждане на дистанционна форма на обучение в Технически университет – Габрово


    Други материали

Справочник за организацията на достъпа до информационните ресурси на системата за дистанционна форма на обучение на Технически университет - Габрово

Справочник на информационните ресурси на системата за дистанционна форма на обучение на Технически университет - Габрово

- Справочник за потребители (обучаеми) за работа с интегрираната Университетска информационна система - УИС

- Справочник за потребители (обучаеми) за работа с платформата за дистанционно обучение - Moodle

- Справочник за потребители за работа с интернет страницата на Центъра за дистанционно и електронно обучение (ЦЕДО)