Защо да избера дистанционното обучение на

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО?


Центърът за дистанционно обучение към ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО предлага на Вашето внимание авангардна форма за обучение на студенти - дистанционната, която на този етап в България се прилага от много малко висши училища. Системата за обучение, която Ви предлагаме е уникална по своя характер, тъй като съчетава в себе си най-доброто от традиционното дистанционно обучение, европейската практика и непрекъснато развиващата се Интернет-среда. Предимствата на подобен тип съвременно дистанционно обучение произтича от следните обстоятелства:

 • Дистанционното обучение се основава на уеб-базирана система, която позволява достъп до нея от всяка една точка по света;
 • За да бъдете нейни потребители е необходимо да имате диплома за средно образование за ОКС „Бакалавър“ и диплома за висше образование за ОКС „Магистър“, да сте приети в дистанционна форма на обучение и да имате минимум от знания за Интернет-средата и работата с нея;
 • Използвате ресурсите й за подготовка и проверка на Вашите знания в реално време, като системата дава обективна оценка на наученото от Вас;
 • За всеки отделен семестър получавате достъп до ресурсите в системата чрез Интернет;
 • Материалите в системата се обновяват постоянно и са в пълен синхрон със съвременните изисквания за обучение в областта на икономическата наука;
 • Имате възможността да контактувате в реално време или чрез електронната поща с нашите преподаватели и Вашите колеги, да им задавате въпроси и да изразявате мнението си по един или друг проблем;
 • Не на последно място спестявате значителни средства, време и нерви, свързани с пътуване, намиране на квартира, осигуряване на храна и т.н.
 • Как се кандидатства?

Следващите няколко реда са за тези, които вече са убедени, че имат желанието и възможността да получат образование във Технически университет – Габрово чрез дистанционна форма на обучение.

Кандидат-студентите могат да кандидатстват в специалностите, публикувани в сайта на Центъра за кандидатстудентски прием (http://e-learning.tugab.bg) или в сайта за кандидат-студентски прием на ТУ-Габрово ( http://ksp.tugab.bg), като ги подредят по реда на предпочитанието си. Документите се подават през Интернет, чрез системата за онлайн прием на документи от адрес http://umis.tugab.bg/online, лично или от упълномощено от кандидат-студента лице, в определените срокове. Кандидатстването с конкурсен изпит се извършва посредством система за онлайн изпитване от адрес http://umis.tugab.bg/tests.

Всички кандидат-студенти трябва да представят следните документи:

 1. заявление до Ректора по образец (от кандидатстудентския справочник) с посочване на всички специалности и форми на обучение, подредени по реда на предпочитанията;
 2. копие и оригинал на дипломата за завършено средно образование; оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието;
 3. декларация, че са информирани за заболяванията, противо­показни за желаните от тях специалности;
 4. документ за платена такса за кандидатстване (таксата се внася при по­даване на документите);
 5. кандидат-студентите с променено име или фамилия попълват декларация за идентичност на имената (дава се от Университета);
 6. лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, лицата, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, военноинвалидите, кръглите сираци до 25 годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майките с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно във висшето училище представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи за кандидатстване.

Забележка: Кандидатстудентските документи се приемат и online.

Как се записва за обучение?

Всеки приет кандидат-студент трябва да представи лично при технически организатор на Центъра за електронно и дистанционно обучение следните документи:

 1. Комплект документи за записване на новоприети студенти (по образец). Купува се от книжарницата в сграда Ректорат;
 2. Квитанция за внесената семестриална такса за обучение;
 3. Диплома оригинал;
 4. Лична карта /която след проверка се връща на студента/;
 5. Четири снимки – с формат за паспорт;
 6. Нотариално заверен документ при промяна на имената;
 7. Медицинско удостоверение и Удостоверение от районното пси­­хи­ат­­­­рично диспансерно заведение от постоянното местожител­ство на сту­ден­та.
 8. Възстановяващите студентски права представят документ за вне­се­на семестриална такса за обучение.

С цел да осигури безпроблемна работа с Интернет-системата за дистанционно обучение, ТУ-Габрово в рамките на първия присъствен период ЦЕДО организира встъпителен курс за запознаване на новоприетите студенти с технологията за осъществяване на интерактивната връзка между студентите и преподавателите и организацията на достъпа до информационните ресурси.

Как и от къде можете да използвате информационните ресурси?

Записването в дистанционна форма на обучение Ви прави задължителен потребител на нашата Интернет-система ( http://umis.tugab.bg). За да влезете и използвате нейните ресурси в нея е необходимо да въведете Вашето потребителско име (факултетен номер) и парола. Ресурсите осигуряват:

 1. Достъп и преглед на текущото студентско положение, получените оценки от изпити, тестове за самоподготовка и курсови работи посредством личния Ви студентски профил (http://umis.tugab.bg/st);
 2. Достъп до виртуалната среда за дистанционно обучение (http://dmoodle.tugab.bg), съдържаща лекционните курсове, тестовете за самоподготовка за текущия семестър, електронна библиотека с материали, които ще Ви помогнат за подготовка на изпитите, форум, чат.

Как да се подготвите и явите на изпит?

Когато са налице всички посочени дотук условия, Вие трябва да започнете подготовка за изпит по дисциплините от текущия семестър. Можете да изтеглите лекционните материали на Вашия компютър или да ги отворите в нов прозорец.

Може да се свържете с преподавателя по конкретната дисциплина чрез електронния адрес и да зададете въпрос или да споделите проблем, който сте срещнали. В най-кратък срок ще получите отговор. В рамките на семестъра ще бъдат организирани и присъствени консултации по конкретни въпроси.

След като усвоите в достатъчна степен лекционния материал, трябва задължително да положите тестовете за самоподготовка по конкретна дисциплина. Най-добрият резултат от тях участва във формиране на крайната оценка от изпита.

Паралелно с това по някои от дисциплините е необходимо да изготвите и възложената курсова работа /задача/, която също участва в крайната оценка с определена тежест.

Изпитът по всяка една дисциплина се провежда в определен ден и час предварително обявени в сайта на Центъра за дистанционно обучение и в средата за дистанционна форма на обучение. Крайната оценка се формира от резултатите от изпитния тест, тестовете за самоподготовка и евентуално курсовата работа /задача/ в съотношение, определено предварително от преподавателите и заложени в учебните програми.

Кога и как да завършите своето обучение?

Обучението в дистанционна форма е два семестъра за ОКС „Магистър” през които трябва да положите всички изпити, предвидени в учебния план на специалността. Този факт Ви дава право да се явите на писмен държавен изпит, с който завършвате образованието си във Технически университет - Габрово.

Какъв документ получавате и за какво може да Ви послужи?

След регистрирането на положителен резултат на писмения държавен изпит или защита на дипломна работа ще Ви бъде издадена диплома за завършено висше образование по образователно-квалификационна степен „Магистър” за специалността, по която сте бил студент. Издадената диплома в дистанционна форма е равностойна на редовната форма на обучение по отношение на завършена образователно-квалификационна степен и професионална квалификация, съгласно чл. 4 от Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища..

Техническия организатор в Центъра за електронно и дистанционно обучение:

 • Организира учебния процес: съставят учебния график, насрочва изпитните сесии, организира консултации с преподавателите.
 • Обработва студентското състояние: записване и заверяване на семестъра, прекъсване и възстановяване на студентски права, трансфер от друго висше училище, смяна на специалност или форма на обучение.
 • Издава документи за студентско състояние и резултати от обучението: уверения, служебни бележки, академични справки.
 • Подпомага и информира студентите и кандидат-студентите по академични и административни въпроси.
 • Конкретно Вие можете да се обърнете към администрацията на Центъра по следните въпроси:
 • Приемни изпити, избор на специалност и кандидатстване във Технически университет - Габрово;
 • Учебни планове, признаване и трансфер на образователни кредити;
 • Студентско състояние и срокове за заплащане на семестриални такси ;
 • Вътрешна мобилност, смяна на специалност или форма на обучение;
 • Трансфер от и в друго висше училище;
 • Правила и възможности в обучението;
 • Практическо обучение и дипломиране.