Центърът за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО) е структурно звено в състава на Технически университет – Габрово. ЦЕДО е създаден е с Решение на Академичен съвет на ТУ – Габрово от 08.04.2014 г., Протокол № 8.

Предметът на дейност на ЦЕДО е организация на:

  • Електронно обучение на български и чуждестранни граждани в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен и образователна и научна степен „доктор”;
  • Дистанционна форма на обучение (ДФО) на български и чуждестранни граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен и за повишаване на квалификацията;
  • Изследвания в областта на електронното обучение и ДФО.

С Протокол № 8 / 25.09.2015 г.  Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) даде положителна оценка на средата за дистанционно обучение в Технически университет - Габрово със срок на валидност до следващата институционална акредитация.

Дистанционната форма на обучение (ДФО) се провежда в съответствие със ЗВО, Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във ВУ, критериалната система на Националната агенция за оценяване и акредитация и правилниците на ТУ-Габрово - Правилника за организиране и провеждане на дистанционна форма на обучение и Правилника за организация на учебната дейност на ТУ-Габрово.

Издадената в резултат на обучение в дистанционна форма на обучение диплома е равностойна на тази от редовна форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния план и изискван брой кредити по съответната специалност, съгласно член 4 от Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища.

 

 

  


Събития

Юни 2024
П В С Ч П С Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30